PRIVACY

Contactgegevens:

Coachpraktijk New Time

Westdijk 38
3752 AE Bunschoten Spakenburg
T: 06-50648435
W: www.coachpraktijknewtime.nl
Els de Boer is de coach van Coachpraktijk New Time. Zij is te bereiken via els@coachpraktijknewtime.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Coachpraktijk New Time verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

·      Voor- en achternaam
·      Geslacht
·      Adresgegevens
·      Telefoonnummer
·      E-mailadres
·      Bankrekeningnummer
·      Klantnummer
·      Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch 
·      Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via els@coachpraktijknewtime.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Coachpraktijk New Time verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

·       Het afhandelen van jouw betaling
·       Verzenden van onze nieuwsbrief
·       Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
·       Coachpraktijk New Time verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
·       Indien je documenten aanlevert bij Coachpraktijk New Time, zullen deze alleen worden ingezien door de contactpersoon van Coachpraktijk New Time. Wij zullen deze documenten nooit verstrekken en/of verkopen aan derden.

Voor het versturen van facturen en offertes voor onze dienstverlening werkt Coachpraktijk New Time met de aan ons geleverde gegevens. Wij blijven ten aller tijden zelf verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens.

Verwerking gegevens nieuwsbrief:
Het doel van de gegevensverzameling over ontvangers van de nieuwsbrief is inzicht te krijgen in het lees- en klikgedrag. Hiermee krijgen we inzicht in wie de nieuwsbrief opent, hoe vaak en wanneer. Ook wordt duidelijk op welke link wordt geklikt. Het verzendtijdstip en de inhoud van de nieuwsbrief kan daardoor beter worden afgestemd op de wensen van de lezers. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van toestemming door de gebruikers.

Geautomatiseerde besluitvorming:
Coachpraktijk New Time maakt geen gebruik van geautomatiseerde systemen die besluiten kunnen nemen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar bijvoorbeeld de coach van Coachpraktijk New Time tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Coachpraktijk New Time bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Coachpraktijk New Time verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Coachpraktijk New Time blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Coachpraktijk New Time gebruikt alleen analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coachpraktijk New Time en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar els@coachpraktijknewtime.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Alle gegevens en documenten die je via onze website verstuurt en ontvangt zijn versleuteld en niet te lezen door derden.
Coachpraktijk New Time neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via els@coachpraktijknewtime.nl.
Deze privacyverklaring kan door Coachpraktijk New Time aangepast worden als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of een aanpassing in de privacywet. Indien je onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken.