ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

1.1 Opdrachtnemer: Coachpraktijk “New Time”, KvK nummer: 32146424, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.
1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
1.3 Diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching en andere vormen van begeleiding, of advisering. Evenals alle andere, ten behoeve van de opdrachtgever, verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
1.4 Coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings-, advies-, of coachtraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

Artikel 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen van Coachpraktijk “New Time” zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever zich schriftelijk of per e-mail akkoord verklaart met de offerte van Coachpraktijk “New Time”.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.
2.4 Als Opdrachtgever aan Coachpraktijk “New Time” mondeling, schriftelijk en / of digitaal gegevens verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal zij de aanbieding hierop baseren.

Artikel 3. Offertes

3.1 De door Coachpraktijk “New Time” gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3.2 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.
3.3 Offertes zijn gebaseerd op de bij Coachpraktijk “New Time” beschikbare informatie.

Artikel 4. Prijs

4.1 Coachpraktijk “New Time” is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals uit hoofde van belastingen of licenties) voordoen na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. De Ondernemer brengt de Opdrachtgever hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte.
4.2 Het eerste lid is niet van toepassing op overeenkomsten met particulieren.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Met Coachpraktijk “New Time” gesloten overeenkomsten leiden voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van Opdrachtnemer verlangd kan worden.
5.2 Coachpraktijk “New Time” zal op een professionele manier leerprocessen van individuen en teams begeleiden.
5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst vereist, heeft Coachpraktijk “New Time” het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de Opdrachtgever geschieden.
5.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.5 Coachpraktijk “New Time” is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hem of haar kenbaar behoorde te zijn.

Artikel 6. Adviezen

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Coachpraktijk “New Time” die geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

Artikel 7. Overeengekomen werkzaamheden

7.1 Coachpraktijk “New Time” verplicht zich om de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, de actuele stand van het vakgebied en de wetenschap.
7.2 De Opdrachtnemer spant zich naar beste vermogen in om het resultaat dat met de overeenkomst wordt beoogd, te bereiken.
7.3 Indien en voor zover goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, is de Opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden al dan niet tijdelijk en / of gedeeltelijk door derden te laten verrichten. Hieronder is ook begrepen de waarneming bij calamiteiten waarmee de Opdrachtnemer zijn dienstverlening aan Opdrachtgever waarborgt.

Artikel 8. Overmacht en onuitvoerbaarheid van de opdracht

8.1 Coachpraktijk “New Time” heeft de bevoegdheid de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien hij daartoe tijdelijk verhinderd wordt door plotseling opkomende omstandigheden die buiten zijn schuld, risico- en invloedssfeer liggen.
8.2 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de schade geleden door de ontbinding.
8.3 Omstandigheden die een overmacht situatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval; stakingen en werkonderbrekingen, overheidsmaatregelen en extreme weersomstandigheden.

Artikel 9. Wijziging van de overeenkomst

9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen.
9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Coachpraktijk “New Time” zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
9.3 Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
9.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 10. Contractduur en opzegging

10.1 Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar langer is, dienen partijen een opzegtermijn van ten minste een maand in acht te nemen.

Artikel 11. Annulering

11.1 Coachpraktijk “New Time” heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, begeleiding- of coachtraject te annuleren of deelname van een Opdrachtgever te weigeren dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.
11.2 De Opdrachtgever voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject te annuleren per aangetekend verzonden brief.
11.3 Annulering door de Opdrachtgever van de opdracht kan tot een maand voor aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject kosteloos geschieden. Bij niet-annulering is de Opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject te voldoen.
11.4 Ingeval de Opdrachtgever dan wel de door de Opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van Opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
11.5 Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is Opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de Opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.

Artikel 12. Ontbinding

12.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit de met Coachpraktijk “New Time” gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het hem toekomende te vorderen.
12.2 Een en ander laat onverlet de overige aan de Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
12.3 Coachpraktijk “New Time” is in geval van een ontbinding als genoemd in het eerste lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan Opdrachtgever.
12.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer onmogelijk maakt en / of verhindert, heeft de Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
12.5 Tevens bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt de Opdrachtnemer het recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

Artikel 13. Klachten

13.1 Een klacht dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te worden gemeld, uiterlijk binnen acht dagen na het handelen of nalaten dat aanleiding is voor de klacht ofwel binnen acht dagen nadat redelijkerwijs kon worden geconstateerd dat het handelen of nalaten aanleiding is voor een klacht.
13.2 Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat Coachpraktijk “New Time” op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten, verjaren door verloop van zes maanden na het beëindigen van de opdracht waarop zij betrekking hebben. Voor de particuliere Opdrachtgever is de verjaringstermijn twaalf maanden.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden

14.1 Tenzij anders is overeengekomen, geldt de volgende betalingstermijn; betaling binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum. Bezwaren tegen het bedrag van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn is geschied, treedt automatisch verzuim in.
14.2 In geval van betalingsverzuim door de Opdrachtgever is Coachpraktijk “New Time” gerechtigd alle ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken, op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en haar schade op de Opdrachtgever te verhalen.
14.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
14.4 Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
15.5 Als van Opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan Opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.
15.6 Bij niet-nakoming van haar betalingsverplichtingen is Opdrachtgever aan Coachpraktijk “New Time” alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.
15.7 Indien de Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 Coachpraktijk “New Time” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
15.2 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
15.3 In afwijking van wat in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden da aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag.
15.4 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Coachpraktijk “New Time” of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met inbegrip van het eigen risico dat Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt.
15.5 Elke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2 Aan de opdracht zal door Coachpraktijk “New Time” niet zonder toestemming van de Opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 17. Intellectuele eigendom

17.1 Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectueel eigendom berusten op de door Opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft Coachpraktijk “New Time” houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De Opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de Opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
17.2 Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18. Persoonsgegevens

18.1 Door het aangaan van een overeenkomst met Coachpraktijk “New Time” wordt aan de Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten. Zie hiervoor verdere privacyverklaring op website www.coachpraktijknewtime.nl

Artikel 19. Toepasselijk recht en forumkeuze

Nederlands recht is van toepassing. Tenzij de kantonrechter bevoegd is, is alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Coachpraktijk “New Time” bevoegd kennis te nemen van geschillen.

Aldus vastgesteld op 1 mei 2019 door; E.M.J. de Boer – Van de Water, eigenaresse Coachpraktijk New Time.